सुपर पावर भनिएको देशको पोल खुल्यो! परमाणु बमबाट बच्न सक्छौं भन्नेहरुलाई एउटा सानो भाइरस हल्लायो!

Leave a Reply